top
logo

Menu użytkownika


Koncepcja pracy Szkoły PDF Drukuj Email
Wpisał Administrator   
Piątek, 20. Wrzesień 2013 12:43

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. E. Szelburg - Zarembiny w Niezabitowie na lata 2013/14 ? 2016/17

Lp.

Treść zamierzeń

Sposób realizacji

Zabezpieczenie realizacji ? warunki organizacyjne

Przewidywane efekty.

I. Poprawa bazy dydaktyczno ? wychowawczej szkoły

Poprawa wyposażenia szkoły

Zakup pomocy dydaktycznych, mebli i sprzętu informatycznego, 2 zestawów interaktywnych itp.

Pozyskanie środków z budżetu i pozabudżetowych

Poprawa stanu zaopatrzenia w sprzęt sportowy i dydaktyczny.

Informatyzacja placówki.

Usprawnienie pracy szkoły.

Poprawa jakości bazy szkoły oraz warunków pracy  i bezpieczeństwa dzieci

Adaptacja holu na izbę lekcyjną

Pozyskanie środków z budżetu i pozabudżetowych

Usprawnienie pracy szkoły. Wzrost bezpieczeństwa.

Remont elewacji i 2 ścian ogrodzenia szkoły

Pozyskanie środków z budżetu i pozabudżetowych

Poprawa estetyki szkoły, wzrost bezpieczeństwa uczniów

II. Zapewnienie funkcjonowania szkoły zgodnie z jej Statutem i prawem oświatowym

1.

Aktualizowanie prawa wewnątrzszkolnego pod

kątem zgodności z obowiązującym stanem prawnym oraz jego popularyzacja

Zapewnienie dostępu do dokumentów wewnątrzszkolnych i prawa oświatowego

a) udostępnienie dokumentacji prawnej w pokoju nauczycielskim,

b) udostępnienie dokumentów prawa szkolnego na stronie internetowej szkoły.

a) monitorowanie realizacji Programu wychowawczego,  Programu

profilaktycznego, oceniania wewnątrzszkolnego, regulaminów,

b) monitorowanie spójności dokumentów szkolnych.

Ekspozycja i uzupełnianie teczki z dokumentami w pokoju nauczycielskim

Uzupełnianie zawartości strony internetowej szkoły  - zakładka ?Dokumenty szkolne?

Poprawa znajomości prawa oświatowego wśród nauczycieli, rodziców  i uczniów .

2.

Praca w zespołach zadaniowych w celu rozwiązywania problemów szkoły  i doskonalenia działalności pracy szkoły

Włączanie n ? li i rodziców do tworzenia prawa wewnątrzszkolnego

Lepsza znajomość prawa wśród nauczycieli. Lepszy przepływ informacji

III. Motywowanie n ? li  do udziału w różnych formach doskonalenia zawodowego

1.

Kursy kwalifikacyjne lub studia podyplomowe

Kurs kwalifikacyjny z zakresu kształcenia oligofrenopedagogiki, Szkolenia rady pedagogicznej

Wykorzystanie środków z funduszu szkoleniowego i grantów

Podniesienie poziomu pracy kadry pedagogicznej. Polepszenie efektów dydaktycznych szkoły.

W szkole pracują nauczyciele z kwalifikacjami do nauczania wszystkich przedmiotów. Podniesienie statusu zawodowego n- li

2.

Kursy doskonalące, warsztaty metodyczne

Udział n ? li w warsztatach i kursach doskonalących z zakresu poszczególnych przedmiotów nauczania

Rady szkoleniowe WDN

Wykorzystanie środków z funduszu szkoleniowego i grantów.

Współpraca z wydawnictwami

Środki EFS

3.

Zdobywanie kolejnych stopni awansu zawodowego

Doskonalenie umiejętności n ? li, przygotowywanie do uzyskania kolejnych stopnia awansu.

Pomoc w realizacji

planów rozwoju

zawodowego. Organizacja egzaminów.

IV. Kultywowanie tradycji narodowych i szkolnych.

Znajomość tradycji, jako forma manifestacji tożsamości narodowej

Festyn Szkolny, jako forma integracji społ. Szkolnej

Uczestnictwo uczniów szkoły w obchodach świąt i rocznic.

Udział pocztu sztandarowego w obchodach świąt.

Współpraca z radą Rodziców i Radami Sołeckimi, Samorządem Uczniowskim

Poprawa znajomości tradycji narodowych

Integracja szkoły ze środowiskiem lokalnym.

Atrakcyjne formy spędzania wolnego czasu

Przedstawienie ofert szkoły i jej osiągnięć

Aktualizacja strony internetowej. Publikacja materiałów nauczycielskich i prac uczniów

Obchody 100 rocznicy powstania szkoły

Konkurs wiedzy o historii szkoły i znajomości Patronki ? 2014/2015

Organizacja uroczystości rocznicowych ? maj ? czerwiec 2015

Wydanie albumu zdjęć obrazujących historię szkoły - 2015r

Pozyskiwanie środków z funduszu promocji miasta. LGD. Rad Sołeckich, sponsorów.  Współpraca z CKTiP w Poniatowej

Wzrost więzi ze środowiskiem. Przybliżenie historii Szkoły i miejscowości mieszkańcom

V. Wzbogacenie oferty Szkoły

Oddział przedszkolny dla dzieci 3 ? 4 letnich i oddział  przedszkolnego dla dzieci 5 ? 6  letnich

Zaj. 25 godz. /tydzień z zakresu wychowania przedszkolnego, zaj. rytmiczne, logopedyczne z psychologiem

Wykorzystanie środków z EFS. Zatrudnianie nauczycieli z odpowiednimi

kwalifikacjami. Zakupy pomocy dydaktycznych i wyposażenia.

Współpraca z CKTiP w Poniatowej

Objecie edukacja przedszkolną dzieci od 3 roku zycia.

Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci.

Poprawa atrakcyjności zajęć z uczniami . Wzbogacenie oferty szkoły.

Poprawa efektów dydaktycznych.

Zagospodarowanie czasu wolnego uczniów

Zajęcia wyrównawcze

Zajęcia 6 godz. tygodniowo. Udział w programie Ortograffiti

Dodatkowe zajęcia wyrównawcze i wspierające rozwój kompetencji kluczowych uczniów

Zajęcia językowe, psychologiczne, logopedyczne, pływackie z zakresu edukacji regionalnej i kulturalnej.

Zmieniony: Wtorek, 11. Październik 2016 08:37
 

bottom
top

Pracownicy szkoły


bottom